Vergoeding van zorgkosten

Iedereen die hulp nodig heeft bij ziekte, handicap of ouderdom kan begeleiding, verzorging of verpleging krijgen op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatie nodig. Het is ook mogelijk dat u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget, waarmee u zelf zorg kunt inkopen.

In Nederland is de financiering  voor zorg thuis op verschillende manieren geregeld:

  • Zvw – zorgverzekeringswet
  • Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Pgb – Persoonsgebonden budget
  • Particulier

Bij elke vorm van zorg staat aangegeven welke financiering mogelijk is. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

Zvw – Zorgverzekeringswet
Zorg thuis (persoonlijke verzorging en wijkverpleging) wordt geregeld binnen de zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent dat de vergoeding van de ontvangen zorg, het betalen van de eigen bijdrage en overige administratie verloopt via uw zorgverzekeraar.

De kosten zijn afhankelijk van wat u nodig heeft. De wijkverpleegkundige bekijkt welke zorg en hulp iemand nodig heeft op medisch en sociaal gebied. De gemeente en zorgverzekeraar werken hierin samen en maken gebruik van de bevindingen van de wijkverpleegkundige. Daardoor komt het voor dat sommige zorg en ondersteuning vanuit de Wmo wordt vergoed en andere zorg vanuit de Zvw.

Eigen bijdrage
Voor de meeste zorg die op grond van de Zvw wordt vergoed geldt een eigen bijdrage.

Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning
Voor o.a. huishoudelijke zorg kunt u bij het Wmo-loket van uw gemeente een aanvraag indienen. De gemeente bekijkt wat uw mogelijkheden zijn en wat uw familie en/of vrienden kunnen betekenen. Vervolgens wordt bepaald welke hulp precies nodig is. De wijkverpleegkundige kan ook een belangrijke rol spelen in dit proces. Uiteindelijk is het de gemeente die beslist over de indicatie.

Eigen bijdrage
Gemeenten vragen een eigen bijdrage voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen, leeftijd en het vermogen van de inwoner. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Pgb – Persoonsgebonden budget
Voor de Zvw of Wmo is ook een persoonsgebonden budget (Pgb) mogelijk. Met een Persoonsgebonden budget kunt u zelf uw zorgverlener kiezen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de betaling aan zorgkantoren. Door invoering van het trekkingsrecht zorgt het zorgkantoor ervoor dat het Pgb wordt overgemaakt aan de zorgverlener.

  • Het Pgb-tarief voor huishoudelijke verzorging bedraagt € 25,53 per uur, inclusief BTW (Prijspeil 1-1-2018).  

Particulier
Voor particulieren hanteert Florein Zorg BV het volgende tarief:

  • Schoonmaak en huishoudelijke hulp € 18,33 per uur, inclusief BTW (Prijspeil 1-1-2018)

Wlz – Wet langdurige zorg
Het Wlz-tarief voor huishoudelijke verzorging bedraagt € 26,92 per uur, inclusief BTW (Prijspeil 1-1-2018)

FLOREIN
ZORGT, DA’S
HELDER.